Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

podatkiKontrole podatkowe zwykle przeprowadzane są przez urzędników skarbowych w siedzibie danego przedsiębiorstwa na polecenie urzędu. W jej wyniku, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach firmowych, właściciel będzie zmuszony do uregulowania stosownych opłat w ustalonym terminie. W przeciwnym razie może zostać wszczęte odpowiednie postępowanie i egzekucja takich zaległości podatkowych.

Kontrola podatkowa zwykle kończy się sporządzeniem odpowiedniego protokołu, z którego jeden egzemplarz powinien trafić do kontrolowanego. Na tej podstawie przysługuje mu prawo do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień. Czas trwania takich kontroli u przedsiębiorcy nie może przekraczać czterech tygodni ( w przypadku małych i średnich firm) oraz ośmiu tygodni ( w przypadku pozostałych). Co bardzo ważne – kontrola podatkowa powinna, lecz nie musi być w żaden sposób zapowiedziana – bardzo często jest to więc przykra niespodzianka dla wielu przedsiębiorców…

W czasie kontroli podatkowej urzędnik ma prawo między innymi do: wejścia do budynków i lokali kontrolowanego, zażądania okazania majątku i udostępnienia akt firmowych, sporządzania kopii dokumentów firmowych, zabezpieczenia zebranych dowodów, legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości, przesłuchiwania świadków oraz do wezwania do pomocy właściwych organów państwowych takich jak policja, ABW czy straż miejska (tylko w uzasadnionych przypadkach). Podatnik w czasie wykonywania kontroli ma obowiązek: umożliwienia nieodpłatnego filmowania i fotografowania stanu faktycznego, przedstawienia urzędnikowi stosownych dokumentacji firmowych, udzielania wszelkich wyjaśnień w sprawie podejrzeń oraz zapewnienia kontrolującemu odpowiednich warunków pracy.

Prawo podatkowe i skarbowe – najważniejsze ustawy i rozporządzenia

Prawo podatkowe jest jedną z podgałęzi prawa finansowego. Zakresem swojego działania obejmuje ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Ponadto zajmuje się obowiązkami podatników, płatników oraz inkasentów poszczególnych rodzajów podatków. Stanowi również o obowiązujących procedurach, które powinny być przestrzegane przez organy podatkowe i strony w trakcie postępowania podatkowego oraz wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia wysokości i poboru podatku.

W Polsce prawo podatkowe działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz odpowiednie przepisy wykonawcze i ustawy podatkowe wydane na jej podstawie. Stanowi ona iż każdy obywatel zobowiązany jest do ponoszenia ciężaru świadczeń publicznych (między innymi podatków), określonych w ustawie podatkowej. Ustawami podatkowymi są ordynacja podatkowa oraz ustawy materialnego prawa podatkowego regulujące wszelkie prawa i obowiązku podmiotów podatkowych w zakresie poszczególnych rodzajów podatków.

Prawo skarbowe jest natomiast specjalnym działem prawa karnego. Zawiera ono przepisy regulujące odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, działające na szkodę interesów finansowych państwa. Karne prawo skarbowe składa się z trzech podstawowych części: prawo karne skarbowe materialne, prawo karne skarbowe procesowe oraz prawo karne skarbowe wykonawcze.

Mimo swej odrębności, prawo skarbowe w swoim działaniu i zastosowaniu wykazuje sporo zbieżności z prawem karnym powszechnym. Dość często odwołuje się do jego instytucji, co najczęściej da się zauważyć w części procesowej. Baza interpretacji podatkowych Interpretacje podatkowe dotyczą przede wszystkim wszelkich spraw związanych z podatkami w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas można napisać specjalny wniosek o interpretację niezrozumiałych dla nas przepisów. Najczęściej związane są one z akcyzą, podatkiem VAT, a także podatkami od spadków i darowizn (w niektórych przypadkach także rejestrów zastawów skarbowych). Interpretacje podatkowe wyjaśniają nie tylko stan faktyczny, ale również zdarzenia przyszłe, będące następstwem danej sytuacji podatkowej. Poprawnie napisane wnioski o interpretacje podatkowe (formularze ORD-IN i ORD-IN/A) powinny zostać przesłane do dyrektora izby skarbowej, która zajmuje się tego typu wyjaśnieniami. Taki wniosek można również złożyć osobiście. Formularze dostępne są w urzędach skarbowych, urzędach celnych oraz na stronie internetowej www.mf.gov.pl. Wniosek powinien zawierać opis całej sprawy – musi być on napisany w sposób zwięzły, ale jednocześnie bardzo dokładny. Istnieje także możliwość dołączenia własnych pytań oraz podania swojej wersji interpretacji przepisów. Urząd skarbowy w kwestii interpretacji podatkowych powinien dać nam odpowiedź w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania stosownego wniosku. W przypadku, kiedy to nie nastąpi, będzie to oznaczać, iż w pełni zgadza się z naszym stanowiskiem. Mówimy wtedy o tzw. interpretacji milczącej. Wartym odnotowania jest fakt, że do wspomnianego wcześniej okresu trzech miesięcy nie jest wliczane opóźnienie z winy podatnika. Jakie są koszty dokonania interpretacji podatkowej przez izbę skarbową? Trzeba za nią zapłacić 75 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Takiej opłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.